Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem hhmc.pl (Sklep), w szczególności:

a) warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną;

b) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych przez Sklep.          

 1. Sklep dostępny pod adresem hhmc.pl i prowadzony jest przez Dorotę Przemieniecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą  Dorota Przemieniecka Nieruchomości z siedzibą w Pile, ul. Średnia 8, NIP 7641038974 REGON 381877222 (Usługodawca), adres poczty elektronicznej: biuro@hhmc.pl.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców, korzystających ze Sklepu i sporządzony został z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz.344).
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach serwisu hhmc.pl.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu pod adresem hhmc.pl

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient osoba fizyczna, w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Konsument Klient będący osobą fizyczną, korzystający z Księgarni, Sklep tym Sklep szczególności dokonujący zakupów Towarów, Sklep celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego).

Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu;

Sklep serwis internetowy dostępny pod adresem hhmc.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej – e-booki) prezentowane w Sklepie;

Umowa sprzedaży umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Usługodawca DD Dorota Przemieniecka

Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz.344); 

Zamówienie oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Sklep sprawie ochrony osób fizycznych Sklep związku z przetwarzaniem danych osobowych i Sklep sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLPEU INTERNETOWEGO

 1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia z dostępem do Internetu. 
 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem używania ogólnodostępnych przeglądarek internetowych w wersjach zalecanych przez producentów jak Chrome, MS Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera i inne.
 3. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne błędy wynikłe z używania przeglądarek uchodzących za niestandardowe.
 4. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości swoich zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie zakupu w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności jej innych Klientów;

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z Internetu lub godzące w dobre imię Sklepu.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku z usługami świadczonymi w ramach Sklepu, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności takie, które służą zapobieganiu pozyskiwania danych osobowych przesyłanych w Internecie i ich modyfikacji przez osoby nieuprawnione.

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

c) niepodejmowania działań, takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), 

d) korzystania z usług Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sklepu, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 

e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę hhmc.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty wyświetlane Klientowi oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego jego złożenie – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać m.in. opis wybranych Towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
 7. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Na życzenie Klienta możliwa jest dostawa do kraju innego niż wymienionego w zdaniu pierwszym, a jej warunki ustalane są indywidualnie. 
 2. Usługodawca udostępnia Klientowi sposoby dostawy lub odbioru Towaru podane podczas składania Zamówienia, w szczególności: przesyłki kurierskie, przesyłki paczkomatowe lub do wybranego punktu odbioru.
 3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
 4. Termin realizacji dostawy jest uzależniony od miejsca docelowego wysyłki i sposobu dostawy towaru. Przesyłka zostanie nadana w ciągu 24 godzin od zaksięgowania środków.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail faktury VAT.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów na stronie Sklepu zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 2. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia. 
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu.
 4. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia. 
 5. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Sklep zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). 
 6. Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.
 7. Klient ma możliwość zapłaty przelewem na podane konto lub za pośrednictwem płatności online.W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostaje anulowane. 

 1. Wyboru formy płatności i formy dostawy dokonuje w trakcie składania Zamówienia. 
 2. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania. 
 3. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody. 
 4. Usługodawca do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawia na dane podane przez Klienta w Zamówieniu fakturę w formie elektronicznej i doręcza ją na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 5. Klient nabywający Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej powinien w trakcie składania Zamówienia w zakładce „dane do faktury” podać swoją firmę, jej adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych (NIP). Sprzedawca może odmówić wystawienia faktury lub jej korekty w razie braku lub błędnego podania numeru NIP Klienta.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący osobą fizyczną może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeśli Klient zawarł umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub sprzedaży zamówionych Towarów. 
 2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem. 
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą elektronicznej, z podaniem wszystkich niezbędnych danych do prawidłowej identyfikacji zakupu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres jak@hhmc.pl. 
 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru. 
 6. Zakupiony Towar należy zwrócić na wskazany przez Usługodawcę adres.
 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego. 
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku wydawnictw typu e-book oraz książek z dedykacją dla Klienta.
 9. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu Towaru zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). 
 10. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia, chyba że Klient składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy wskaże numer rachunku bankowego. 

 VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać mailowo na adres: jak@hhmc.pl
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. 
 3. Usługodawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia. 
 4. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Klient może zgłaszać nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu mailowo na adres jak@hhmc.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a jeśli nie jest to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o czasie jej rozpatrzenia.

X. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz  w sprawie sporu między nim, a Usługodawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Usługodawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

b) konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

c) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;

d) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

e) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

f) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

g) przeciwdziałanie nadużyciom;

h) poprawa obsługi Klientów;

i) zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.

 1. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez komunikat zawarty bezpośrednio na stronie Sklepu.
 2. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 4 powyżej.
 3. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

Shopping Cart